วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

การบันทึกบัญชีค่าซ่อมสินทรัพย์ถาวร


การซ่อมแซม (Repairs)   หมายถึง การทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิม  
ซึ่งอาจต้องทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นเล็กน้อย หรือไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนก็ได้ รายจ่ายดังกล่าวจะ
ถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด แต่ถ้ารายจ่ายค่าซ่อมมีจำนวนมากเป็นการซ่อมแซมครั้งใหญ่หรือพิเศษ
นานๆ เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้อายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเดิม รายจ่ายดังกล่าวก็
ควรถูกบันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์